ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติ ติดต่อยื่นหลักฐานลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 – 15 มีนาคม 2559 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย (ศูนย์น้ำลัดฯ)

คุณสมบัติ

  1. เด็กแรกเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีสัญชาติไทย (บิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย) และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
  2. หญิงตั้งครรภ์ มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

เอกสารยื่นหลักฐาน

  1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ (แบบ ดร.01)
  2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน (แบบ ดร.02)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
  4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
  5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)
  6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • กองสวัสดิการสังคม โทร 0 5315 0009
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0 5315 0270

แผนที่

Avatar
ปรียารัตน์ นิมิตรรุ่งทวี
คุณแม่ลูกหนึ่งผู้หลงไหลละครหลังข่าวและซีรี่เกาหลี ชอบเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่ประทับใจ